• ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Μάθε για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που δίνει επιδότηση 45% και έως €200.000

  Υποβολή έως 29/2/2024

 • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας νέων Τουριστικών επιχειρήσεων"

  Σχετικά με το πρόγραμμα (Προδημοσίευση)

  Σύνοψη του προγράμματος

  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​ Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης είναι € 160.000.000.

   

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

   

  Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

   

  Περίοδος υποβολής: από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)

   

  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη​ροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

  Βασικές Προϋποθέσεις

  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), που θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
  • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ.
  • Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης». Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.
  • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

  Επισημαίνεται ότι:

  • Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική / μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτή.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού / Νομικού Προσώπου ως εταίρου / μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού / Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποποληρωμή της επένδυσης για μια πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ. ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
  • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

  Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000.

   

  Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

   

  Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται:

  1. κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

   και,
  2. επιπλεόν κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

  Διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων

  Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

 • Επιλέξιμες δραστηριότητες

  1. Κύρια ξενοδοχείακά καταλύματα

  Ξενοδοχεία

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

   

  Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979 &

   

  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

  2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  • Ελάχιστος Αριθμός Κατοικιών: Τρεις (3)
  • Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων - τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματόνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ.

   

   

  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα

  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

   

 • Επιλέξιμες Δαπάνες

  Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός εξοπλισμός - λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

   

  Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

  α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

  β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

  γ) μεταφορικά μέσα,

  δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

  ε) έμμεσες δαπάνες.

   

  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

   

  Αξιολόγηση

  Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική Αξιολόγηση.

 • Αναλυτικές πληροφορίες

  Κατέβασε το αρχείο με τις αναλυτικές προϋποθέσεις και όλα τα στοιχεία του προγράμματος

 • Τα μοντέλα μας για το ΕΣΠΑ

  Δείτε τα μοντέλα μας τα οποία εγκρίνονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα "Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα"

  broken image

  1-Bedroom

  Με τρία κομμάτια του μοντέλου 1-Bedroom, 48m2 , με 4 κλίνες το καθένα, καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος

  broken image

  2-Bedroom

  Με τρία κομμάτια του μοντέλου 2-Bedroom, 56m2 , με 6 κλίνες το καθένα, καλύπτονται άνετα οι απαιτήσεις του προγράμματος

 • Επικοινωνήστε μαζί μας

  Η έμπειρη ομάδα μας θα σας βοηθήσει να βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας

  Παγκάλου 22, Μάνδρα Αττικής
  Δευ-Σαβ - 9:00 ΠΜ to 5:00 ΜΜ
  (+30) 694-099-8299